Blog

HomeNieuwsGemeentenTips voor een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

Tips voor een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

Met het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening omtrent ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt beoogd veel bruikbare informatie op te halen om de dienstverlening van de gemeente maar ook van zorgaanbieders te kunnen verbeteren. In de praktijk blijkt het echter lastig om conclusies te trekken uit het onderzoek aangezien de respons op het Jeugdwet onderzoek zeer laag is. De lage respons valt in mijn beleving onder andere te wijten aan de volgende punten:

  • Doorverwijzers
    Het grootste deel van de ouders/verzorgers of kinderen dat gebruik maakt van een ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt doorverwezen door bijvoorbeeld school of huisarts. Hierdoor heeft een ouder/verzorger of het kind geen contact met de gemeente. Wanneer zij een brief van de gemeente met de uitnodiging voor het onderzoek ontvangen is het niet voor iedereen duidelijk waarom zij/hij deze brief ontvangt. Afstemming tussen de gemeente en de doorverwijzers is dus van wezenlijk belang. Door ouders/verzorgers en kinderen bij de verwijzers te informeren over het cliëntervaringsonderzoek wordt duidelijk wat de meerwaarde is van het onderzoek hoe deze wordt uitgevoerd. De rol van de gemeente als ook het doel van het onderzoek moeten helder zijn voor alle partijen.
  • Onderzoeksmethode
    Uit ervaring kan ik zeggen dat de methode die gebruikt wordt van invloed is op de respons. Natuurlijk is het belangrijk na te gaan welke informatie voor handen is. Ik ben voorstander van een ‘hybride’ onderzoeksmethode; zowel online als telefonisch uitkomsten ophalen. Dit levert de meeste respons op. Het is dan van belang dat de daarvoor benodigde gegevens (mail en telefoon) wel bekend zijn bij de gemeente. Gegevens kunnen natuurlijk ook worden verzameld via een data verrijkingsactie.
  • Direct op de ervaring meten
    Veel gemeenten meten eens per jaar. Door direct na de ervaring te meten weten ouders/verzorgers en/of kinderen zich duidelijk de ervaring te herinneren, terwijl dit na een langere periode minder duidelijk zal zijn. Tevens is de kans groter dat cliënten niet aan het onderzoek meedoen.

MAGIS denkt graag mee hoe u optimaal gebruik kunt maken van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet. Gegevens verzamelen gaat altijd samen met de nieuwe AVG-wetgeving. Wanneer mag iets verzameld worden? En hoe dek ik dit binnen mijn gemeente af? Ook hierover vertellen wij u graag meer.

Klanttevredenheidsonderzoek

fig. 1: Overzicht van de diverse fases die uitgevraagd worden in het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet.

Naast een onderzoek met voldoende respons om conclusies te trekken, is natuurlijk ook de vraagstelling van groot belang. Er is een modelvragenlijst beschikbaar, maar is deze passend? De ondersteuning vanuit de Jeugdwet biedt ondersteuning bij diverse zorgzwaarten. Zo kan een kind te maken hebben met begeleiding op het gebied van dyslexie of bij complexere vraagstukken ondersteuning nodig hebben. Een vragenlijst moet passend zijn bij de situatie van het kind als ook die van de ouders/verzorgers. Op die manier haal je de meest relevante informatie op. Bedenk goed; wat wil je graag weten? En aan wie stel je die vragen?

Ik denk graag met u mee bij een gerichter onderzoek waarmee u daadwerkelijk leert en verbetert. Neem gerust contact op om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Marketing | Communicatie | Projectmanagement

s.postma@magis.nl