Privacybeleid & Cookieverklaring en disclaimer

Organisatorische en technische maatregelen

 • MAGIS voert periodiek een Cyber Alarm Security Scan uit. Mogelijke kwetsbaarheden die het risico op een datalek verhogen worden hiermee inzichtelijk. Indien genoodzaakt worden op basis van deze scan maatregelen getroffen om het beveiligingsniveau te verbeteren.
 • MAGIS marketing & research heeft een Cyber- en Datariskverzekering afgesloten. Een cyber- en datariskverzekering vangt de financiële gevolgen op en biedt direct ondersteuning in geval van een calamiteit.
 • Medewerkers van MAGIS hebben een geheimhoudingsplicht, dit is vastgelegd in het contract.
 • Gegevens worden niet openbaar gemaakt aan ongeautoriseerde personen, zowel binnen als buiten MAGIS. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de directeur en onderzoekers.
 • Gegevens die MAGIS ontvangt van Opdrachtgever worden niet gemodificeerd/gecorrumpeerd/gewijzigd door personen binnen en/of buiten MAGIS.
 • Gegevens zijn enkel beschikbaar op die plaatsen waar dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van MAGIS, zoals het ondersteunen van klanten en/of noodzakelijk voor voorgeschreven beschikbaarheidseisen vanuit wet- en regelgeving.
 • Indien MAGIS in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Opdrachtgever verwerkt, zal zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen van de betreffende lidstaat.
 • Indien MAGIS bij het verwerken van persoonsgegevens kennis krijgt van een (mogelijk) beveiligingsincident, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, dan zal MAGIS dit binnen 24 uur na ontdekking kenbaar maken. MAGIS zal in de tussentijd alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om het beveiligingsincident te stoppen, te voorkomen en/of te herstellen.
 • MAGIS verstrekt bij de melding informatie omtrent de aard van de inbreuk, de aard van de gelekte persoonsgegevens, de technische beschermingsmaatregelen en overige relevante feiten en omstandigheden die van belang zijn om te bepalen of de toezichthouder en/of de betrokkene geïnformeerd dienen te worden (waaronder in ieder geval begrepen alle informatie die onder AVG verstrekt dient te worden).
 • MAGIS houdt ten aanzien van de beveiliging een register bij van alle incidenten (dus inclusief de niet-meldingsplichtige incidenten), en geeft daar op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in.
 • MAGIS beschikt over een eigen ISMS dat gebaseerd is op de normen van ISO 27001.
 • Alle gegevens die MAGIS ontvangt van Opdrachtgever worden opgeslagen op een beveiligde cloudomgeving.
 • MAGIS ontvangt en verstuurd persoonsgegevens versleuteld met een wachtwoord.
 • Gedurende de transmissie van gegevens tussen respondent en server van de surveyapplicatie wordt gebruikgemaakt van een Secure Socket Layer (SSL) versleutelingen behoeve van de codering van gevoelige informatie.
 • Toegangsinformatie (i.e. ID, wachtwoord) tot de dienstdoende surveyapplicatie is versleuteld en als hashwaarden opgeslagen.
 • Gegevens die achtergelaten worden op onze website, bijvoorbeeld om met ons in contact te komen of informatie op te vragen, worden uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren en worden 1 jaar bewaard.

U bezoekt van MAGIS marketing & research. Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites die toebehoren tot MAGIS marketing & research, tenzij anders vermeld.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De informatie die, door middel van cookies door MAGIS wordt verzameld, wordt voor analytische doeleinden gebruikt, namelijk om het gebruik van de MAGIS websites te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat MAGIS weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Wij gebruiken cookies ook om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website beïnvloeden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze cookieverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijziging van deze verklaring
MAGIS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte bent.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2020.

Disclaimer – Voorwaarden & Bepalingen

Gebruik van deze website
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Hoewel wij ons inspannen om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, verklaren noch garanderen wij (expliciet noch impliciet) dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen. Wij wijzen u erop dat een deel van de informatie of gegevens op deze website enige tijd geleden geproduceerd kan zijn.

Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook voortvloeiende in een contract of onrechtmatige daad uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daarin vervatte informatie of gegevens, of waartoe via deze website toegang wordt verkregen, of uit welke handeling of beslissing dan ook die wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

Het gebruik van eventuele links
Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hypertext links op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

Gebruik van ons eigendom
De namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze diensten zijn eigendom van MAGIS tenzij anderszins vermeld. Het verkrijgen van toegang impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/ of distribueren van deze informatie of deze namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.

Auteursrecht op afbeeldingen
MAGIS is niet aansprakelijk voor schending van copyright en/of auteursrecht op afbeeldingen, foto’s en teksten die aangeleverd worden door derden. De claims en/of kosten van eventuele schadevergoedingen zullen worden verhaald op de partij die de afbeelding/foto/tekst heeft aangeleverd.

Wettige geldigheid
Indien enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Copyright
© MAGIS marketing en research . Alle rechten voorbehouden. U mag uitsluitend voor eigen gebruik delen van deze website afdrukken of welke pagina dan ook downloaden naar een lokale vaste schijf van uw personal computer. In overeenstemming met deze kennisgeving en disclaimer mag u tevens gedownloade of afgedrukte delen naar andere kopiëren indien u ons als bron vermeldt. Wij geven geen toestemming om enige inhoud van deze website op te nemen in enig commercieel document of enige commerciële website, of in enig ander materiaal dat wordt verkocht of anderszins beschikbaar wordt gemaakt met winstoogmerken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Afgezien hiervan mag u geen deel van deze website of enige andere website reproduceren of opslaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van het privacybeleid op deze website) zijn onderhevig aan en zullen worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht.