Uit een rapport van de Nationale Ombudsman blijkt dat het voor burgers lastig is om de zorg te krijgen die zij nodig hebben (Trouw, 14 mei 2018). De belofte van toegankelijke zorg die ‘dichter bij de burger’ staat, is nog niet waargemaakt. Burgers weten niet bij welk loket zij moeten aankloppen. De loketten zelf weten het overigens vaak ook niet. Soms wordt er naar elkaar gewezen, waardoor een behoeftige burger geen passende zorg krijgt. Daarnaast hebben burgers het gevoel dat de gemeente vooral naar de kosten kijkt en niet naar de zorg die daadwerkelijk nodig is.

Bovenstaande uitkomsten zijn in lijn met een artikel uit NRC Handelsblad (26 maart 2018). Hoewel wijkteams steeds integraler zijn gaan werken, is de ambtenarij nog steeds verkokerd. Ondanks het feit dat gemeenten van het Rijk één pot geld kregen, hanteren gemeenten gescheiden budgetten. Doordat er verschillende potjes bestaan en gemeenten graag de controle willen houden, blijkt het in de praktijk wel eens lastig om zorg op maat te leveren.

Om de knelpunten op te lossen komt de Ombudsman met een aantal organisatorische oplossingen: betere samenwerking, betere overdracht en een overbruggingskrediet voor degenen die tussen twee regelingen vallen. De betrokken partijen hebben beloofd met de aanbevelingen aan de slag te gaan. In hoeverre de aanbevelingen worden geïmplementeerd en effectief zijn zal moeten blijken.

Het belang van monitoren
Het is van groot belang om de voortgang goed te monitoren. Hierbij is het cruciaal om cliënten, familie, vrienden en mantelzorgers evenals medewerkers op de werkvloer te betrekken bij het verbeteren van de zorg. Zij ondervinden immers de veranderingen in de zorg. Een doorlopend vragenlijstonderzoek is een goede manier om de mening van cliënten, hun sociale omgeving en die van medewerkers in de zorg te meten. Door hen herhaaldelijk naar de stand van zaken te vragen kan zowel op individueel als collectief niveau een vinger aan de pols worden gehouden, zodat inzichtelijk is in hoeverre de nieuwe beloften worden waargemaakt.

Met de MAGIS Monitor heeft de gemeente doorlopend inzicht in het perspectief van cliënten en indien gewenst ook die van hun sociale omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers) en de medewerkers die zorg leveren. De vragenlijst kan op maat worden gemaakt zodat deze past bij de gemeente(n). Hiermee ontstaat een rijk inzicht in de knelpunten die vervolgens opgepakt kunnen worden door de gemeente.