“Betrekken inwoners bij invullen klimaatopgave gemeente”

Vanuit het Nederlandse klimaatakkoord zijn gemeenten gevraagd hoe zij bijdragen aan de landelijke opgave omtrent de grootschalige, duurzame opwek van 35 terawattuur (TWh) op land in 2030. De Achterhoekse gemeenten zetten met de RES (Regionale Energie Strategie) in op het opwekken van 1,35 TWh uit zon- en windenergie. Samen met haar stakeholders; provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en partner Liander, werken zij onder het motto ‘samen d’r an’. Van belang is dat de inwoners begrijpen wat de lokale klimaatopgave inhoudt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het betrekken van inwoners begint door hen gedegen te informeren.

 

Summer photo created by photoangel – www.freepik.com

De essentie van communicatie naar inwoners

Het gaat om het duidelijk communiceren van de doelstellingen en de uitvoering naar de inwoners bij een belangrijke opgave zoals de verbetering van het klimaat op regionale schaal. Hier is begrip bij de inwoner nodig, want dat leidt van tolerantie tot acceptatie en ondersteuning. Inwoners moeten weten wat de RES inhoudt voor hun gemeente en de uitvoeringsplannen kennen. Onlangs hebben wij voor een gemeente een aantal (digitale) expertsessies georganiseerd waarin experts vanuit een bepaald thema de inwoners bijpraten. Ook konden inwoners (via chat) vragen voorleggen aan de experts. Thema’s die behandeld zijn betreffen o.a. “gezondheid” en “landschap” en in een laatste sessie worden uitkomsten van een onderzoek onder inwoners gepresenteerd.

Serieus nemen van inwoners bij lokaal beleid

Via een zo breed mogelijk gesprek met alle betrokkenen wordt op deze wijze ieders mening serieus genomen en worden inwoners betrokken bij de lokale uitwerking van het beleid. Wij bieden doelgericht onderzoek, heldererapportages en professionele adviezen over hoe verbeterpunten aangepakt kunnen worden. Als ook uw gemeente haar inwoners wil betrekken bij de klimaatopgave ondersteunen wij u graag bij een interactieve wijze van informeren. Desgewenst zouden wij ook onderzoek kunnen doen naar de wensen, behoeften en ideeën van inwoners. Dit kan gericht zijn op de wijze van informeren als ook het stellen van lokale voorwaarden voor uw beleid. Wilt u een betere visie krijgen over de RES-opinies van uw inwoners en hoe u hierop kunt anticiperen? Vraag dan hier ons aanbod aan of neemt u contact met ons op.