Betekenis van smart maintenance voor installatiebedrijven

Techniek Nederland, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, vroeg ons een marktverkenning uit te voeren naar smart maintenance. Centrale vraag was: waar liggen de (toekomstige) kansen en uitdagingen voor installatiebedrijven die werkzaamheden uitvoeren bij diverse industriële bedrijven in Nederland (van groot tot klein). Via een marktverkenning hebben wij antwoord gegeven op de hoofdvragen:
1. H
oe groot is de markt van smart maintenance binnen de industrie?
2. 
Welke trends zijn er te signaleren?
3. 
Waar liggen de kansen op gebied van: technische automatisering, elektromechanisch onderhoud en beheer, onderhoud en inspectie?

Uitleg smart maintenance
Het toepassen van smart maintenance leidt tot verbeterde beschikbaarheid van installaties, reductie van faalkosten en lagere kosten gedurende de gehele levensduur. Ook helpt smart maintenance in het prioriteren van vervangingsbehoeftes, door een betere inschatting van het risico. Bij smart maintenance maakt men namelijk gebruik data (bijvoorbeeld vanuit sensoren in installaties) in combinatie met ‘internet of things’ applicaties om onderhoud voorspelbaar te maken.

Marktomvang
De totale markt is  groot, echter is de investeringsbereidheid laag. Wij stelden vast dat als circa 2,3 miljard euro wordt gerealiseerd in de industriesector de onderlinge verhouding tussen de vakdisciplines zich als volgt laat zien:
•  Elektromechanisch Onderhoud: 345 miljoen euro;
•  Technische Automatisering: 345 miljoen euro;
•  Beheer, Onderhoud en Inspectie: 1,6 miljard euro.

De vraag is of en wanneer het onderhoudsbudget daadwerkelijk wordt uitgegeven, want partijen stellen uit en gaan pas over tot onderhoud als er acuut iets aan de hand is. De levensduur van installaties wordt steeds langer en ook hoopt de markt op nieuwe technieken. Er is een enorme vervangingsbehoefte, echter de investeringsbereidheid blijft achter. Men probeert deze vervanging (onder andere binnen de norm  vanwege veiligheid) te rekken.

Opvallend is dat:
•  De meeste mogelijkheden voor smart maintenance zijn aanwezig bij bedrijven die veel energie gebruiken voor hun productieproces en dus een installatie in bedrijf te houden hebben;
•  De grootste dreiging vormen leveranciers die door hun producten te voorzien van sensoren (waarmee zij kunnen data ‘minen’) onderscheidende kennis opbouwen en op deze manier de technische dienstverleners passeren;
•  Op dit moment beperkt de (behoudende) industrie die installatiebedrijven die smart maintenance willen inzetten.

Trends en ontwikkelingen de komende vijf jaar
Wij zagen onder andere de volgende trends:
•  De omvang van de onderhoudsmarkt groeit, enerzijds door uitstel van onderhoud en vervangingen gedurende de crisis en anderzijds door de behoefte van bedrijven om het onderhoud beter te beheren.;
•  De diverse ontwikkelingen zoals ‘Industrie 4.0’, de toegankelijkheid van grote hoeveelheden data, de verdergaande verstedelijking vereisten dat de industrie zich (verder) digitaliseert;
•  Er is behoefte aan meer en technologisch onderlegd personeel en daarnaast ook meer oog voor medewerkers;
•  Servitization: van product naar diensten georiënteerd;
•  Onderwijs en arbeidsmarkt moeten elkaar meer gaan opzoeken om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. De jongere generatie is overwegend sneller in staat om het datagedreven werken op te pakken, echter missen ze de diepgaande technische kennis die de oudere werknemer wel heeft.

Kansen voor installatiebedrijven
Net als de trends hebben wij de kansen uitgewerkt op macro -, sector-, bedrijfs- en vakdisciplineniveau. Voorbeelden van kansen die zijn benoemd zijn:
•  Terughalen van de productie naar Europa door reductie van kosten kan bijdragen aan nieuwe banen, nieuwe markten en nieuwe digitale vaardigheden (skills);
•  Door smart maintenance ‘as-a-service’ aan de klant aan te bieden kan de klant efficiënter werken (want minder kans op stilstand) en ook biedt een technisch dienstverlener hem/haar hiermee kwaliteit;
•  Steeds meer zal van een technisch dienstverlener verlangd worden dat hij/zij klaar is voor de behoefte van de klant om bijvoorbeeld data te delen of een ecosysteem te vormen. Voor technische dienstverleners is van belang dat zij in control zijn, concurrerend blijven en kennis borgen.

De rol van Techniek Nederland daarbij is onder andere bedrijven te:
•  Adviseren hoe hun interne kennis te borgen;
•  Ondersteunen bij hun toekomstgerichtheid;
•  Stimuleren dan wel te begeleiden bij het samenwerken met andere bedrijven om daarmee blijvend te vernieuwen.

Voor nadere informatie zie de site van Techniek Nederland. Het rapport is alleen beschikbaar voor leden van Techniek Nederland, klik hier om het rapport te openen.       

Wilt u ook meer kennis van de markt om te kijken waar de (toekomstige) kansen en uitdagingen liggen voor uw organisatie of kansen te vergroten om succesvol een nieuwe markt te betreden? In een paar stappen helpt MAGIS u bij het doen van (internationaal) marktonderzoek en het vertalen van de kansen en bedreigingen naar een praktisch plan van aanpak.

Plan geheel vrijblijvend een (digitaal) overleg met ons in om te horen wat onze mogelijkheden en ideeën hiervoor zijn.

Techniek Nederland